Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 

 

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Coloplast Oy

 

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Anne Kevin 

puh. 043- 2113 750

fiake@coloplast.com

 

Rekisterin nimi

Coloplastin asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva asiakasrekisteri

 

Rekisterin käyttötarkoitus

 

Henkilötietojen käyttötarkoitus on asiakassuhteiden ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitaminen.

 

Henkilötietoja voidaan myös käyttää kuluttajiin ja markkinoihin liittyvissä tutkimuksissa ja analyyseissä, Coloplast Oy:n tuotteisiin ja palveluihin liittyvän markkinointi- ja koulutusinformaation tarjoamisessa sekä tilausten käsittelyssä, näytepyynnöissä ja yleisissä hallinnollisissa tarkoituksissa.

 

Coloplast Oy on osittain ulkoistanut henkilötietojen käsittelyn kolmansille osapuolille, näitä kolmansia osapuolia ovat Coloplast Oy:n IT-palveluntarjoajat.

 

Rekisterin sisältämät tiedot

 

Rekisterissä voidaan käsitellä mm. seuraaviin ryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

 

Perustiedot, kuten

 • nimet
 • yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelin- ja faksinumerot)
 • syntymävuosi
 • rekisteröidyn ammatti tai muut tiedot koskien rekisteröidyn tehtäviä
 • mahdollisen yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot
 • mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
 • rekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella rekisteröidyn terveydentilaa tai sairautta koskevia tietoja taikka rekisteröityyn kohdistettuja hoitotoimenpiteitä koskevia tietoja

 

Rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen ja asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten

 • asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymistiedot
 • tilaustiedot
 • Coloplastin sivustojen ja sisältöjen käyttö- ja asiointitiedot, mukaan lukien rekisteröidyn tuottamat sisällöt
 • tiedot tapaamisista,
 • mahdolliset suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • osapuolten välinen yhteydenpito ja puheluiden sekä tapaamisten mahdolliset tallenteet

 

Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan,

etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus (i) pyytää saada pääsy tietoihinsa / tarkastaa tiedot (i) pyytää tietojen tai niiden poistamista (iii) pyytää Coloplast Oy:tä rajoittamaan tietojen käsittelyä ja (v) pyytää saada tiedot konekielisessä muodossa (tietojen siirrettävyys).

 

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuina osoitteella:

 

Coloplast Oy

Henkilörekisteriyhteyshenkilö Anne Kevin

Äyritie 12B

01510 Vantaa

 

tai esittää henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään, esimerkiksi markkinointiluvan antamisen ja asiakassuhteen käynnistymisen yhteydessä. Henkilötietojen päivityksiä, kuten nimi- ja osoitetietojen päivityksiä, saadaan myös päivityspalveluita tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta.

 

Tietojen luovutus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla viranomaisille, joilla on lakiin perustuva oikeus saada rekisteristä tietoja, kuten verottajalle, eläkevakuutusyhtiöille ja tapaturmavakuutusyhtiölle. Edelleen Coloplast Oy voi luovuttaa tietoja konserniyhtiöilleen, koska asiakastietojen käsittely on osittain yhdistetty Coloplast Groupissa. 


Coloplast Oy ei luovuta rekisteriin tallennettuja henkilötietoja muille kuin edelle mainituille tahoille, ellei tietojen luovuttamiseen ole erikseen pyydetty rekisteröidyn suostumusta.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan käsitellä Coloplast Groupin eri osissa ja mahdollisten palveluntarjoajien avulla, mihin saattaa sisältyä henkilötietojen käsittelyä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella. Coloplast Oy noudattaa tietojen siirrossa EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä.  

 

Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt, joille on annettu kullekin erikseen määritelty käyttöoikeus.

 

Evästeet

Coloplast Group käyttää verkkopalveluissa evästeitä. Evästeiden toiminta on selostettu tarkemmin ”Eväste-käytännöt” -dokumentissa.

Sulje

Tilaa ilmaisia näytteitä

Kiitos!

Näytetilauksesi on nyt lähetetty

Katso työpöytäversio